VŠEOBECNÉ PODMIENKY

pre poskytovanie upratovacích služieb a kosenia

1. PREDMET ÚPRAVY

1.1 Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti poskytovateľa služieb Ing. Júlia Medárová – LOTUS, so sídlom Kríž nad Váhom 446, 91626 Považany, IČO: 48 290 611, DIČ: 1121205470, zapísaný v Živnostenskom registri č. zápisu OU-NM-OZP-2015/008970-2 (ďalej len poskytovateľ) a jeho zákazníkov, pričom zákazníkom je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila s poskytovateľom do zmluvného vzťahu.

2. VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

2.1 Zmluvný vzťah vzniká uzavretím zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb a kosenia medzi poskytovateľom a zákazníkom. Za zmluvný vzťah sa považuje aj zákazníkom podpísaná objednávka, vyhotovená poskytovateľom na základe písomnej alebo ústnej žiadosti zákazníka.
2.2 Zákazník svojim vlastnoručným podpisom zmluvy alebo objednávky vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a súhlasí s nimi.
2.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie poskytnutia služieb v prípade, ak by tie boli nad rozsah a možnosti poskytovateľa alebo v prípade, že záujemca je alebo bol dlžníkom poskytovateľa.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Poskytovateľ nie je platcom DPH.
3.2 Zákazník sa svojim vlastnoručným podpisom zmluvy alebo objednávky zaväzuje k uhradeniu dohodnutej ceny za poskytnutie služieb.
3.3 Platba je možná iba v mene EUR.
3.4 Pokiaľ nie je v zmluve medzi poskytovateľom a zákazníkom dohodnuté inak, zákazník môže za služby zaplatiť v hotovosti (ihneď po poskytnutí služby) alebo bezhotovostne, na základe vystavenej faktúry, pričom splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. V prípade omeškania je zákazník povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania.
3.5 Zákazník svojim vlastnoručným podpisom zmluvy alebo objednávky súhlasí so zasielaním faktúr e-mailom.
3.6 V prípade opakovaného poskytovania služieb, ak zákazník neuhradí v lehote splatnosti jednu alebo viac faktúr, poskytovateľ má právo na:

  • dočasné prerušenie poskytovania služieb,
  • jednostranné odstúpenie od uzavretej zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb a kosenia.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Služba je poskytovaná v sídle zákazníka alebo na inom, vopred dohodnutom mieste či objekte.
4.2 Zákazník je povinný sprístupniť priestory v dohodnutom termíne a čase.
4.3 Zákazník je povinný umožniť prístup k zdrojom teplej vody, studenej vody a elektrickej energie potrebných pre plnenie predmetu zmluvy, poprípade k čistiacim prostriedkom a upratovacím zariadeniam, ak si zákazník vyžiadal upratovanie prostredníctvom vlastných prostriedkov a zariadení.
4.4 Zákazník sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi priestor na likvidáciu resp. sústreďovanie odpadu, ktorý vznikne pri plnení predmetu zmluvy. Poskytovateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi zákazníka. Za likvidáciu vzniknutého odpadu zodpovedá zákazník.

5. REKLAMÁCIE

5.1 Zákazník má nárok na reklamáciu. O reklamácii musí zákazník poskytovateľa informovať bezodkladne telefonicky alebo e-mailom.
5.2 Po vykonaní objednanej služby je zákazník povinný dodané služby skontrolovať a prípadnú nespokojnosť alebo vady vyjadriť pri ich preberaní v preberacom protokole, ak je ten vyhotovený.
5.3 V prípade, ak nie je preberací protokol vyhotovený, je zákazník povinný zistené vady alebo nedostatky povinný oznámiť poskytovateľovi bezodkladne, najneskôr však do 2 dní od dodania služby, inak mu reklamácia nemusí byť uznaná.
5.4 Zákazník musí dokázať, že reklamované vady alebo škody boli spôsobené poskytovateľom.
5.5 Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu zákazníka a o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
5.6 V prípade odôvodnenej reklamácie má zákazník právo požadovať odstránenie vád. Ak vady nie je možné odstrániť, má odberateľ právo na primeranú zľavu z ceny.

6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Tieto všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou akejkoľvek objednávky alebo zmluvy o poskytovaní upratovacích služieb a kosenia uzavretej medzi poskytovateľom a jeho zákazníkom. Ustanovenia zmluvy medzi poskytovateľom a jeho zákazníkom majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto všeobecných podmienok majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.
6.2 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke poskytovateľa.
6.3 Tieto všeobecné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.9.2015.